An toàn thực phẩm HACCP
Để đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, HACCP là một trong những công cụ rất hữu ích và thiết thực

HACCP là viết tắt của cụm từ Hazard Analysis and Critical Control Point, được diễn giải là phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn.

HACCP là một phương pháp phòng ngừa có hệ thống về an toàn thực phẩm từ những nguy cơ liên quan đến: sinh học , hóa học , vật lý trong quá trình sản xuất có thể khiến các sản phẩm được tạo ra trở nên không an toàn.

Các nguyên tắc của HACCP CODEX

Nguyên tắc 1. Phân tích mối nguy

Nguyên tắc 2. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCPs: Critical Control Points)

Nguyên tắc 3. Thiết lập các giới hạn tới hạn

Nguyên tắc 4. Thiết lập hệ thống theo dõi kiểm soát CCP

Nguyên tắc 5. Thiết lập hành động khắc phục cần thực hiện khi việc theo dõi cho thấy một CCP không nằm dưới sự kiểm soát

Nguyên tắc 6. Thiết lập thủ tục kiểm tra để khẳng định rằng hệ thống HACCP đang hoạt động có hiệu lực

Nguyên tắc 7. Thiết lập hệ thống tài liệu liên quan đến mọi thủ tục và hồ sơ tương ứng với các nguyên tắc này và các bước ứng dụng.

Các bước HACCP CODEX

Bước 1. Thành lập đội HACCP

Bước 2. Mô tả sản phẩm

Bước 3. Xác định mục đích sử dụng dự kiến

Bước 4. Thiết lập sơ đồ quy trình công nghệ

Bước 5. Xác nhận tại hiện trường sơ đồ quy trình công nghệ

Bước 6. Lập danh sách tất cả các mối nguy tiềm ẩn – Thực hiện phân tích mối nguy – Xem xét các biện pháp kiểm soát

Bước 7. Xác định CCPs

Bước 8. Thiết lập giới hạn tới hạn cho mỗi CCP

Bước 9. Thiết lập hệ thống theo dõi cho từng CCP

Bước 10. Thiết lập hành động khắc phục

Bước 11. Thiết lập các quy trình kiểm tra

Bước 12. Thiết lập hệ thống lưu trữ tài liệu và hồ sơ

Anh/Chị có nhu cầu tư vấn hoặc cần trao đổi thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Hotline: 08 6892 80 87