Đào tạo

Khóa học Quản lý năng lượng ISO 50001:2018, phân tích kỹ thuật tiết kiệm năng lượng (miễn phí)

Sở Khoa Học và Công Nghệ TP.HCM hỗ trợ chương trình đào tạo/huấn luyện về Quản Lý Năng Lượng...

Xây dựng và áp dụng ISO 50001:2018

Những lợi thế vượt trội khi áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 để tiết kiệm...

Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018

Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018 cần phải có các kiến thức kỹ thuật quản lý năng lượng bên...

Các yêu cầu của ISO 50001:2018

Để xây dựng và áp dụng ISO 50001:2018, đầu tiên cần hiểu được các yêu cầu của tiêu chuẩn và...

Phương pháp và kỹ thuật phân tích, tìm giải pháp TKNL

Hệ thống quản lý năng lượng sẽ không đem lại hiệu quả nếu doanh nghiệp xác định không chính...

Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
03 ngày (19 tiết)
2,5 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
30 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt