Đào tạo

Khóa học Quản lý năng lượng ISO 50001:2018, phân tích kỹ thuật tiết kiệm năng lượng

Quản Lý Năng Lượng Theo ISO 50001:2018, Các Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng giúp doanh nghiệp quản...

Xây dựng và áp dụng ISO 50001:2018

Những lợi thế vượt trội khi áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 để tiết kiệm...

Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018

Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018 cần phải có các kiến thức kỹ thuật quản lý năng lượng bên...

Các yêu cầu của ISO 50001:2018

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018, các yêu cầu mang tính hệ thống và yêu cầu kỹ thuật tiết kiệm năng lượng

Phương pháp và kỹ thuật phân tích, tìm giải pháp TKNL

Hệ thống quản lý năng lượng sẽ không đem lại hiệu quả nếu doanh nghiệp xác định không chính...

Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
03 ngày (24 tiết)
3,2 triệu đồng/học viên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt