Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

ISO 14001 là một bộ tiêu chuẩn Quốc tế do tổ chức tiêu chuẩn thế giới (ISO) ban hành nhằm hỗ trợ cho các tổ chức giảm thiểu những tác động tiêu cực đến môi trường, tuân thủ đúng pháp luật, quy định và các chính sách về môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững cho toàn cầu.

Tiêu chuẩn ISO 1401:2015 được ban hành ngày 15/09/2015 bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO – International Organization for Standardization với những cải biến quan trọng để phù hợp hơn đối với thực trạng hiện tại.

Doanh nghiệp được chứng nhận ISO 14001 có được lợi ích:

+ Thể hiện sự tuân thủ với các yêu cầu theo luật định và quy định hiện tại và tương lai

+ Nâng cao uy tín công ty và niềm tin của khách hàng và các bên liên quan

+ Đạt được mục tiêu kinh doanh

+ Cung cấp lợi thế cạnh tranh và tài chính thông qua hiệu quả được cải thiện và giảm chi phí

+ Hiệu quả môi trường tốt hơn

+ Thể hiện trách nhiệm xã hội trong việc giảm thải và bảo vệ môi trường

Cấu trúc tiêu chuẩn ISO 14001:2015

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

4. Bối cảnh của tổ chức

5. Lãnh đạo

6. Hoạch định

7. Hỗ trợ

8. Vận hành

9. Đánh giá hiệu quả

10. Cải tiến

Phụ lục hướng dẫn sử dụng

 

Anh/Chị có nhu cầu tư vấn hoặc cần trao đổi thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87