Tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn
Tư vấn và đào tạo các tiêu chuẩn

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 tăng cường quản lý rủi ro, có tính tích hợp cao, loại bỏ những điều khoản mang tính...

Hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

Tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm ISO 22000:2018

An toàn thực phẩm HACCP

Để đáp ứng yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, HACCP là một trong những công cụ rất hữu ích...

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
03 ngày (24 tiết)
3,2 triệu đồng/học viên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt