Đào tạo

Khóa học Quản lý năng lượng ISO 50001:2018, phân tích kỹ thuật tiết kiệm năng lượng

Quản Lý Năng Lượng Theo ISO 50001:2018, Các Giải Pháp Tiết Kiệm Năng Lượng giúp doanh nghiệp quản...

Xây dựng và áp dụng ISO 50001:2018

Những lợi thế vượt trội khi áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001 để tiết kiệm...

Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018

Đánh giá viên nội bộ ISO 50001:2018 cần phải có các kiến thức kỹ thuật quản lý năng lượng bên...

Các yêu cầu của ISO 50001:2018

Tiêu chuẩn ISO 50001:2018, các yêu cầu mang tính hệ thống và yêu cầu kỹ thuật tiết kiệm năng lượng

Phương pháp và kỹ thuật phân tích, tìm giải pháp TKNL

Hệ thống quản lý năng lượng sẽ không đem lại hiệu quả nếu doanh nghiệp xác định không chính...

Tư vấn

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng

Hiệu quả đem lại là một con số định lượng, hệ thống quản lý năng lượng hoạt động tốt...

Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý năng lượng ISO 50001:2018

Những lợi thế vượt trội khi áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo ISO 50001:2018: sử dụng...

Tư vấn lập nghiên cứu khả thi

Nhà đầu tư quan tâm gì trước khi quyết định đầu tư vào dự án tiết kiệm năng lượng?

Kiểm toán năng lượng

Khảo sát, đo đạc, phân tích dữ liệu hoạt động của máy móc thiết bị để có các giải pháp...

Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
03 ngày (24 tiết)
3,2 triệu đồng/học viên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt