Đào tạo

Công cụ tinh gọn LEAN

Sản xuất tinh gọn (Lean Manufacturing) là một hệ thống các phương pháp và công cụ cải tiến năng...

Áp dụng công cụ năng suất chất lượng IE - LEAN

Chương trình IE - LEAN là sự kết hợp công cụ năng suất chất lượng IE và LEAN trong cải tiến năng...

7 công cụ kiểm soát chất lượng

QA/QC thường sử dụng những công cụ nào để phân tích dữ liệu và giải quyết vấn đề chất lượng

Huấn luyện & thực hành 5S tại doanh nghiệp

Công cụ cơ bản đóng vai trò quan trọng để tăng năng suất chất lượng

Công cụ năng suất chất lượng IE - Industrial Engineering

Ứng dụng IE để loại bỏ các lãnh phí và bất hợp lý trong sản xuất kinh doanh: loại bỏ các thao...

Tư vấn

Tư vấn LEAN cải tiến năng suất chất lượng

Tích hợp các công cụ: 5S, IE, Lean,… trong tư vấn năng suất chất lượng cho doanh nghiệp để mang...

Xây dựng và áp dụng BSC – KPI, đánh giá hiệu quả công việc

Vấn đề đau đầu của nhiều doanh nghiệp hiện nay trong quá trình xây dựng và áp dụng BSC – KPI...

Tư vấn quản lý chất lượng

Hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng là vấn đề sống còn của doanh nghiệp

TPM - Bảo trì năng suất tổng thể

Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị cần tính đến chỉ số OEE

Tư vấn 5S/Kaizen

Chương trình cơ bản để tăng năng suất và chất llượng, vừa làm nền tảng để phát triển các...

Tên khóa học
Thời gian
Học phí
Ưu đãi
Đăng ký
03 ngày (19 tiết)
2,5 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
05 ngày (40 tiết)
4 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
02 ngày (16 tiết)
2 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
04 ngày (32 tiết)
3,5 triệu đồng/học viên
Giảm 5% học phí đối với những học viên đăng ký trước 10 ngày kể từ ngày khai giảng, hoặc đối với nhóm từ 5 hv trở lên
03 -05 ngày
45 - 60 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
03 ngày
45 triệu đồng/khoá học tại doanh nghiệp
nt
02 ngày (16 tiết)
30 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
04 ngày (32 tiết)
60 triệu đồng/khóa học tại doanh nghiệp
nt