Tư vấn

Tư vấn 5S/Kaizen

Chương trình cơ bản để tăng năng suất và chất llượng, vừa làm nền tảng để phát triển các...

Tư vấn quản lý chất lượng

Hệ thống quản lý chất lượng là hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp

Tư vấn LEAN cải tiến năng suất chất lượng

Tích hợp các công cụ: 5S, IE, Lean,… trong tư vấn năng suất chất lượng để mang lại giải pháp...

TPM - Bảo trì năng suất tổng thể

Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị cần tính đến chỉ số OEE

Xây dựng và áp dụng BSC – KPI, đánh giá hiệu quả công việc

Vấn đề đau đầu của nhiều doanh nghiệp hiện nay trong quá trình xây dựng và áp dụng BSC – KPI...