Tư vấn

Tư vấn LEAN cải tiến năng suất chất lượng

Tích hợp các công cụ: 5S, IE, Lean,… trong tư vấn năng suất chất lượng cho doanh nghiệp để mang...

Xây dựng và áp dụng BSC – KPI, đánh giá hiệu quả công việc

Vấn đề đau đầu của nhiều doanh nghiệp hiện nay trong quá trình xây dựng và áp dụng BSC – KPI...

Tư vấn quản lý chất lượng

Hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng là vấn đề sống còn của doanh nghiệp

TPM - Bảo trì năng suất tổng thể

Đánh giá hiệu quả sử dụng thiết bị cần tính đến chỉ số OEE

Tư vấn 5S/Kaizen

Chương trình cơ bản để tăng năng suất và chất llượng, vừa làm nền tảng để phát triển các...