Xây dựng và áp dụng BSC – KPI, đánh giá hiệu quả công việc
Vấn đề đau đầu của nhiều doanh nghiệp hiện nay trong quá trình xây dựng và áp dụng BSC – KPI (Balance Score Card - Key Performance Indicator) là sau khi xây dựng áp dụng một thời gian ngắn thì phát sinh nhiều trở ngại nên không duy trì được, hoặc chỉ áp dụng được một số chỉ tiêu rất hạn chế, không đáp ứng được mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.

Những vấn đề cần được hiểu và làm đúng để tránh những sai lầm đáng tiếc, đó là:

Thứ nhất: Mục đích quan trọng nhất của việc xây dựng và áp dụng BSC – KPI là quản trị chiến lược phát triển và phấn đấu đạt mục tiêu chung của Công Ty, chứ không phải tập trung đo lường các chỉ số hoàn thành công việc nhằm xác định lương, thưởng cho nhân viên.

Thứ hai: Mục tiêu của Công Ty được xây dựng dựa trên thẻ điểm cân bằng, bao gồm các khía cạnh: tài chính, khách hàng, quản lý nội bộ và phát triển con người. Thiếu một trong các khía cạnh trên thì có thể doanh nghiệp vẫn ổn trong một thời gian ngắn, nhưng không thể phát triển bền vững bởi thị trường luôn có những biến động và doanh nghiệp luôn có xu hướng phát triển, sự không cân bằng giữa các nhóm mục tiêu sẽ làm doanh nghiệp mất khả năng đáp ứng linh hoạt.

Thứ ba: Mục tiêu phải gắn với định hướng chiến lược, mục tiêu của các bộ phận phải gắn kết với mục tiêu chung của Công Ty. Các mục tiêu phải đo lường được theo tiêu chí SMART và có trọng số.

Thứ tư: Định kỳ đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu để có các hành động/giải pháp kịp thời trong trường hợp mục tiêu không đạt như mong đợi.

Thứ năm: Đánh giá hiệu quả thực hiện công việc, mức độ hoàn thành KPI các bộ phận và của Công Ty để có các quyết định đãi ngộ (lương, thưởng, ...) cho nhân viên là việc làm cần thiết cần được thực hiện công bằng, là động lực thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên giúp đạt được mục tiêu của Công Ty.

Và hệ thống BSC - KPI phải được xây dựng phù hợp với mỗi doanh nghiệp, không thể sao chép từ doanh nghiệp này cho doanh nghiệp khác.

Anh/Chị có nhu cầu tư vấn hoặc cần trao đổi thêm với chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Email: PV@phucvietconsulting.com.vn

Tel: 08 6892 80 87